Elä­myk­siä, kurs­se­ja, kulttuuria

Kor­pe­lan torppa

Kor­pe­lan torp­pa sijait­see Ori­ve­del­lä Tal­viais­tai­pa­leen kyläs­sä. Mat­kaa Tam­pe­reel­le on 65 km ja Jyväs­ky­lään 93 km. Vuon­na 1920 raken­ne­tun tor­pan piha­pii­ris­sä ja lähia­lueil­la  jär­jes­te­tään eri­lai­sia kurs­se­ja ja toi­min­taa. Sen lisäk­si, että torp­pa on tapah­tu­ma­paik­ka, se on isän­tä­per­heen koti, jon­ka pihas­sa vilis­tää eläi­miä ja lap­sia.  Tor­pal­la vie­rail­les­sa­si koh­taat aitoa elä­mää, et kiil­to­ku­vaa, sil­lä kiil­to­ku­vaa emme pys­ty raken­ta­maan, vaik­ka haluai­sim­me­kin. Meil­lä kaik­ki on koko ajan iha­nas­ti rempallaan.

Kor­pe­lan torp­pa is an old croft loca­ted in Ori­ve­si, in the vil­la­ge of Tal­viais­tai­pa­le.  It is built in 1920  and sur­roun­ded by beau­ti­ful Fin­nish natu­re.  We offer cour­ses and events rela­ted to han­dic­rafts, well­being and cul­tu­re. The  near­by forests and lakes invi­te you to activities. 

Pal­ve­lut — What we offer

Elä­myk­siä — Experiences

Satei­nen syys­met­sä, kevät­han­get, kevään ensim­mäi­set per­ho­set ja kui­kan huu­to kesäil­las­sa. Tar­joam­me elä­myk­siä ja ret­kiä lähiluonnossa.

Kurs­se­ja — Courses

Kor­pe­lan tor­pal­la jär­jes­te­tään monen­lai­sia käden­tai­toi­hin, luon­toon ja kult­tuu­riin liit­ty­viä kurs­se­ja ja toimintaa.

Kor­pe­lan torp­pa arran­ges cour­ses rela­ted to han­dic­rafts, well­being and culture.

Kult­tuu­ria — Arts

Kor­pe­lan tor­pal­la on pie­ni ja tun­nel­mal­li­nen Kor­pe­lan Rii­hi­teat­te­rin näyt­tä­mö, joka val­mis­tau­tuu tule­viin teat­te­rie­si­tyk­siin ja mui­hin näy­tök­siin. Teat­te­ris­ta, musii­kis­ta ja sana­tai­tees­ta voit naut­tia myös luon­non helmassa.

Theat­re, music, poems — you name it. Kor­pe­lan torp­pa has a litt­le atmosp­he­ric theat­re wai­ting for futu­re. You can also enjoy the arts in nature.

Mauk­ka-poni — The shet­land­po­ny Maukka 

Mauk­ka ja kumppanit

Voit tila­ta pie­nen, mut­ta pip­pu­ri­sen Mauk­ka-ponin tapah­tu­maa­si talu­tus­rat­sas­tuk­seen tai ponia­je­luun.  Ponia­je­lua on tar­jol­la kär­ryil­lä sekä lumi­ti­lan­tees­ta riip­puen reel­lä. Mauk­ka on myös oikea työ­he­vo­nen mini­koos­sa. Mau­kal­la voi kokeil­la  van­han ajan met­sä­työ­ajoa tilauk­ses­ta omas­sa tapah­tu­mas­sa­si.  Hin­ta on 100 € / ensim­mäi­nen tun­ti, seu­raa­vat tun­nit 50 €. Emme peri eril­lis­tä kilo­met­ri­ve­loi­tus­ta alle 60 kilo­met­rin mat­kois­ta. Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mil­lai­seen tapah­tu­maan Mauk­ka-ponin haluat. Par­hai­ten tavoi­tat mei­dät säh­kö­pos­til­la katima.korpela@gmail.com, tai puhe­li­mit­se 040 8363619.

Emme ole rat­sas­tus­kou­lu, emme­kä tar­joa ope­tus­ta, mut­ta Kor­pe­lan tor­pal­la pää­set rat­sas­ta­maan tai­to­ta­so­si mukaan maas­tos­sa poneil­lam­me tai hevo­sel­la. Tie­dus­te­lut puhe­li­mit­se 040 8363619.

Jär­jes­täm­me myös poni­ker­ho­ja ja heppaleirejä.

Our shet­land­po­ny Mauk­ka is an essen­tial part of eve­ryt­hing we do. You can meet Mauk­ka and his friends at Kor­pe­lan torppa 

Enjoy the car­ria­ge dri­ving  expe­rience around forest lanes. The car­ria­ge dri­veing inclu­des the oppor­tu­ni­ty to har­ness up, put­ting the car­ria­ge on the pony and unhar­ness after dri­ving. The fee for one hour dri­ve for 1–3 per­son is 25 €.  The who­le expe­rience inclu­ding har­nes­sing, groo­ming and dri­ving takes about two hours. For reser­va­tions and more infor­ma­tion, plea­se con­tact katima.korpela@gmail.com or +358 40 8363619

Kor­pe­lan Kiipelit


Kor­pe­lan Kii­pe­leis­sä jou­dut kii­pe­liin, eli seik­kai­luun, jos­sa rat­kai­set arvoi­tuk­sen yhdes­sä per­heen tai ystä­vien kans­sa. Kii­pe­lit vie­vät sinut samal­la ret­kel­le met­sään ja maa­lais­mil­jöö­seen. Pääs­tyäm­me kii­pe­lis­tä nau­tim­me eväi­tä nuotiolla.
Kii­pe­lei­tä tulee tar­jol­le eri-ikäi­sil­le seikkailijoille.
Ensim­mäi­nen kii­pe­lim­me on Hii­den aar­re, jos­sa rat­kais­taan Hii­den aar­re­kam­mion kadon­neen avai­men arvoi­tus­ta. Hii­den aar­re sopii per­heil­le ja noin 7–9 ‑vuo­tiail­le seik­kai­li­joil­le. Seik­kai­lun hin­ta on 60€/ ryh­mä. Ryh­män koko 4–10 henkeä.

Synt­tä­rit

Kii­pe­li sopii mai­nios­ti myös seik­kai­lusynt­tä­rien ohjel­mak­si. Täl­lä het­kel­lä seik­kai­luis­ta tar­jol­la on Hii­den aar­re. Seik­kai­lu kes­tää noin tun­nin, ja kii­pe­lis­tä pääs­tyäm­me  nau­tim­me nuo­tiol­la eväi­tä. Koko­nai­suu­des­saan seik­kai­lusynt­tä­rei­den kes­to on noin kol­me tun­tia.  Voit tuo­da muka­na­si omat tar­jot­ta­vat tai ostaa eväs­pa­ke­tin, johon kuu­lu kak­si nuo­tio­lät­tyä hil­lol­la, mehu ja mak­ka­ra. Hii­den aar­re ‑synt­tä­rit mak­sa­vat hel­mi-maa­lis­kuun ajan 10€/ seik­kai­li­ja. Eväs­pa­ke­tin hin­ta on 4€. 

Voim­me myös jär­jes­tää seik­kai­lun juu­ri Sinun toi­veit­te­si mukaan.
Tar­joam­me myös poni- ja kep­pa­ri­synt­tä­rei­tä toi­vei­den mukaan.

Van­han ajan maatilapäivä

Maa­ti­la­päi­vän ohjel­maan kuu­luu ympä­ri vuo­den mah­dol­li­suus hoi­taa eläi­miä. Muu­ten ohjel­ma vaih­te­lee vuo­de­nai­ko­jen mukaan. Tou­ko­kuus­sa pää­set kyl­vä­mään pork­ka­naa. Kesä-elo­kuus­sa voit osal­lis­tua hei­nä­tal­koi­siin tai van­han ajan pyyk­ki­päi­vään, tai kokeil­la ker­pun­te­koa. Syys-mar­ras­kuus­saa teh­dään perin­teis­tä aitaa ja jou­lu­kuus­ta maa­lis­kuul­le ollaan savo­tas­sa työ­po­nin kanssa.

Vuo­den­kier­ron juh­lat — Feasts of the year

Kor­pe­lan tor­pal­la vie­te­tään eri­lai­sia vuo­den­kier­toon liit­ty­viä juh­lia tapah­tu­mien mer­keis­sä. Kekri on van­ha suo­ma­lai­nen syys­juh­la. Kekri­nä juh­lit­tiin sadon­kor­juu­ta ja sii­hen liit­ty­vien töi­den päät­ty­mis­tä. Van­haan aikaan myös vuo­si vaih­tui kekri­nä. Kum­ma­jais­ten kekri on sekoi­tus van­haa ja uut­ta perin­net­tä. Tutus­tut perin­tei­seen kekrin­viet­toon ja suo­ma­lai­siin taruo­len­toi­hin. Lisäk­si pää­set mais­ta­maan perin­tei­siä sadon­kor­juu­herk­ku­ja. Kum­ma­jais­ten jou­kos­sa saat­taa vilah­taa myös uudem­man ajan kummituksia.

Tapa­nin­päi­vä on perin­tei­ses­ti ollut hevos­ten ja hevos­mies­ten päi­vä. Tapa­nin­päi­vää vie­te­tään tie­ten­kin ponia­je­lun mer­keis­sä. Samal­la pää­set tutus­tu­maan van­hoi­hin suo­ma­lai­siin hal­ti­joi­hin, joi­ta myös ton­tuik­si kut­su­taan. Löy­dät­kö sau­na­ton­tun, rii­hi­ton­tun, tal­li­ton­tun ja ait­ta­ton­tun tonttusuunnistuksessa?

Las­kiais­ta vie­te­tään perin­tei­ses­ti mäen­las­kun mer­keis­sä. Las­kiai­sen viet­toon kuu­luu myös tik­ku­pul­lan pais­ta­mi­nen nuo­tiol­la ja ponia­je­lu. Tie­dät­kö muu­ten, mik­si mäkeä las­kies­sa huu­de­taan “pit­kiä pellavia?”

Juhan­nus on täyn­nä tai­kaa. Kor­pe­lan tor­pan juhan­nuk­sen viet­toon kuu­lu­vat juhan­nus­kok­ko, juhan­nus­tai­at, sau­na ja perin­tei­set juhan­nus­päi­vän tans­sit lähei­sel­lä Tal­viais­ten tanssilavalla.

Kor­pe­lan torp­pa celebra­tes  old Fin­nish feasts by orga­nizing events. We try to bring old tra­di­tions to life and mix old and new tra­di­tions toget­her. In Novem­ber we celebra­te Kekri which is an old agricul­tu­ral feast, and an ancient new year.

Tapa­nin­päi­vä is a Fin­nish Boxing day. In Fin­land it has been a day for hor­ses and hor­se­men. The sleigh­ri­de is an essen­tial part of celebra­tion of Tapaninpäivä.

In Fin­land we celebra­te Las­kiai­nen 40 days befo­re Eas­ter. We eat buns with cream and sli­de slopes.

Juhan­nus — the Fin­nish Mid­sum­mer, is full of magic. It is the time when the days are the lon­gest. Bon­fi­re, magic, sau­na and the tra­di­tio­nal Mid­sum­mer dance belong to the Mid­sum­mer of the torppa.

Majoi­tus­ta lähia­lu­eel­la — Accom­mo­da­tion nearby

Iso-Tark­ka­lan maa­seu­tu­mat­kai­lu­ti­la sijait­see kuu­den kilo­met­rin pääs­sä Kor­pe­lan tor­pas­ta. Iso-Tark­ka­la vuo­kraa kah­ta hir­si­mök­kiä ympä­ri vuo­den. Kesäl­lä vuo­krat­ta­vis­sa on myös pie­ni mum­mon­mök­ki. Mök­kien lisäk­si vuo­krat­ta­vis­sa on myös savusau­na ja pal­ju, joko yhdes­sä tai erik­seen. Lisää tie­toa majoi­tuk­ses­ta löy­dät Iso-Tark­ka­lan maa­ti­la­mat­kai­lun sivuil­ta www.iso-tarkkala.fi

Iso-Tark­ka­la is loca­ted 6 km from Kor­pe­lan torp­pa. You are able to rent two log cot­ta­ges all year round. At sum­mer Iso-Tark­ka­la offers also a small cot­ta­ge cal­led Sil­ta­la or a habi­table lake­si­de sau­na to rent. Iso-Tark­ka­la also has a smo­ke sau­na and hot tub, single or toget­her. For more infor­ma­tion, plea­se visit the web site of Iso-Tark­ka­la www.iso-tarkkala.fi

Kor­pe­lan torp­pa tarjoaa

Blo­gi

Seu­raa blo­gia osoit­tees­sa http://korpelantorppa.blogspot.fi/

Yhteys­tie­dot

Seu­raa meitä

Snapchat

Fol­low Kor­pe­lan­Torp­pa on Snapchat!

Kor­pe­lan torppa

Y‑tunnus 2831397–3

Kor­pi-Kus­taan tie 71 35420 Talviainen

Kati Kor­pe­la

info@korpelantorppa.fi

040 836 3619

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke