Elä­myk­siä, kurs­se­ja, kulttuuria

Kor­pe­lan torppa

Kor­pe­lan torp­pa sijait­see Ori­ve­del­lä Tal­viais­tai­pa­leen kyläs­sä. Mat­kaa Tam­pe­reel­le on 65 km ja Jyväs­ky­lään 93 km. Vuon­na 1920 raken­ne­tun tor­pan piha­pii­ris­sä ja lähia­lueil­la  jär­jes­te­tään eri­lai­sia kurs­se­ja ja toi­min­taa. Sen lisäk­si, että torp­pa on tapah­tu­ma­paik­ka, se on isän­tä­per­heen koti, jon­ka pihas­sa vilis­tää eläi­miä ja lap­sia.  Tor­pal­la vie­rail­les­sa­si koh­taat aitoa elä­mää, et kiil­to­ku­vaa, sil­lä kiil­to­ku­vaa emme pys­ty raken­ta­maan, vaik­ka haluai­sim­me­kin. Meil­lä kaik­ki on koko ajan iha­nas­ti rempallaan.

Kor­pe­lan torp­pa is an old croft loca­ted in Ori­ve­si, in the vil­la­ge of Tal­viais­tai­pa­le.  It is built in 1920  and sur­roun­ded by beau­ti­ful Fin­nish natu­re.  We offer cour­ses and events rela­ted to han­dic­rafts, well­being and cul­tu­re. The  near­by forests and lakes invi­te you to activities. 

Pal­ve­lut — What we offer

Elä­myk­siä — Experiences

Satei­nen syys­met­sä, kevät­han­get, kevään ensim­mäi­set per­ho­set ja kui­kan huu­to kesäil­las­sa. Tar­joam­me elä­myk­siä ja ret­kiä lähiluonnossa.

VANHAN AJAN HIIHTORETKI 2H 45€/ HLÖ

Tie­tä käy­den tien on van­ki, vapaa on vain umpihanki”

- Aaro Hellaakoski

Van­han ajan hiih­to­ret­kel­lä viem­me sinut opas­te­tul­le hiih­to­ret­kel­le ret­ro­suk­sil­la. Latua ei ole, vaan teem­me sen itse.  Noin kah­den tun­nin mit­tai­sen hiih­to­ret­ken tem­po on kui­ten­kin rau­hal­li­nen, joten se sopii perus­kun­toi­sel­le hiih­tä­jäl­le. Ret­ken hin­taan kuu­luu läm­min mehu tai kaa­kao.  Pukeu­du ret­kel­le läm­pi­mäs­ti. Ret­ken jäl­keen on mah­dol­li­suus  pais­taa mak­ka­raa  ja lät­tyä nuo­tiol­la.  Eväs­pa­ket­ti sisäl­tää joko kak­si nuo­tio­lät­tyä hil­lol­la, mak­ka­ran ja mehun tai kak­si mak­ka­raa ja mehun. Eväs­pa­ke­tin hin­ta on 4 euroa.

Hiih­to­ret­ki varat­ta­vis­sa 15.2.- 31.3. lau­an­tai­sin.  Vii­kol­la 9 päivittäin.

Feel the peace and qui­et of the forests. We offer you great oppor­tu­ni­ties to explo­re natu­re.

GUIDED RETRO-STYLE SKIING IN UNBROKEN SNOW 2H 45€/ person

A gui­ded skiing adven­tu­re with ret­ro sty­le skis. We go skiing in the forest in unbro­ken snow and make our own trail.  Dura­tion of the adven­tu­re is approxi­ma­te­ly 2 hours. The fee inclu­des gui­dance, hot juice or hot choco­la­te and the equip­ment (ret­ro-sty­le skis). Plea­se remem­ber to wear warm and wind­proof clot­hes.  You don‘t need to have pre­vious expe­rience of skiing to take part of the adventure.

After skiing you are able to fry sausa­ge and panca­kes on camp­fi­re. (Two panca­kes with jel­ly, a sausa­ge and  juice OR two sausa­ges and juice 4€).

The adven­tu­re avai­lable is 15.2.–31.3 on Satur­days.  Week 9 on eve­ry day. If you need trans­port from a railways­ta­tion, a buss stop or an air­port, we are able to pick you up. (The fee of the trans­port is 0,50 €/km.)

For reser­va­tions and more infor­ma­tion, plea­se con­tact katima.korpela@gmail.com or +358 40 8363619

Kurs­se­ja — Courses

Kor­pe­lan tor­pal­la jär­jes­te­tään monen­lai­sia käden­tai­toi­hin, luon­toon ja kult­tuu­riin liit­ty­viä kurs­se­ja ja toimintaa.

Kor­pe­lan torp­pa arran­ges cour­ses rela­ted to han­dic­rafts, well­being and culture.

Kult­tuu­ria — Arts

Kor­pe­lan tor­pal­la on pie­ni ja tun­nel­mal­li­nen Kor­pe­lan Rii­hi­teat­te­rin näyt­tä­mö, joka val­mis­tau­tuu tule­viin teat­te­rie­si­tyk­siin ja mui­hin näy­tök­siin. Teat­te­ris­ta, musii­kis­ta ja sana­tai­tees­ta voit naut­tia myös luon­non helmassa.

Theat­re, music, poems — you name it. Kor­pe­lan torp­pa has a litt­le atmosp­he­ric theat­re wai­ting for futu­re. You can also enjoy the arts in nature.

Mauk­ka-poni — The shet­land­po­ny Maukka 

Mauk­ka

Voit tila­ta pie­nen, mut­ta pip­pu­ri­sen Mauk­ka-ponin tapah­tu­maa­si talu­tus­rat­sas­tuk­seen tai ponia­je­luun.  Ponia­je­lua on tar­jol­la kär­ryil­lä sekä lumi­ti­lan­tees­ta riip­puen reel­lä. Mauk­ka on myös oikea työ­he­vo­nen mini­koos­sa. Mau­kal­la voi kokeil­la  van­han ajan met­sä­työ­ajoa tilauk­ses­ta omas­sa tapah­tu­mas­sa­si.  Hin­ta on 75€ / ensim­mäi­nen tun­ti, seu­raa­vat tun­nit 25€. Emme peri eril­lis­tä kilo­met­ri­ve­loi­tus­ta alle 60 kilo­met­rin matkoista.Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mil­lai­seen tapah­tu­maan Mauk­ka-ponin haluat. Par­hai­ten tavoi­tat mei­dät säh­kö­pos­til­la katima.korpela@gmail.com, tai 040 8363619.

Kor­pe­lan tor­pal­la pää­set myös ponia­je­lu­ret­kel­le met­sä­teil­le Mauk­ka-ponil­la. Tun­nin mit­tai­sel­le ponia­je­lu­ret­kel­le mah­tuu 1–3 hen­keä ja ret­ken hin­ta on 25 €. Varaa aikaa kui­ten­kin noin kak­si tun­tia, sil­lä ennen ret­keä ja sen jäl­keen hoi­dam­me ja val­jas­tam­me ponin yhdes­sä. Voit ottaa ret­kel­le mukaan omat eväät. Varaa ret­ki säh­kö­pos­til­la katima.korpela@gmail.com tai soit­ta­mal­la 040 8363619.

Our shet­land­po­ny Mauk­ka is an essen­tial part of eve­ryt­hing we do. You can meet Mauk­ka at Kor­pe­lan torp­pa or in Iso­jär­vi Natio­nal Park.

Enjoy the car­ria­ge dri­ving  expe­rience around forest lanes. The car­ria­ge dri­veing inclu­des the oppor­tu­ni­ty to har­ness up, put­ting the car­ria­ge on the pony and unhar­ness after dri­ving. The fee for one hour dri­ve for 1–3 per­son is 25 €.  The who­le expe­rience inclu­ding har­nes­sing, groo­ming and dri­ving takes about two hours. For reser­va­tions and more infor­ma­tion, plea­se con­tact katima.korpela@gmail.com or +358 40 8363619

Kor­pe­lan Kiipelit


Kor­pe­lan Kii­pe­leis­sä jou­dut kii­pe­liin, eli seik­kai­luun, jos­sa rat­kai­set arvoi­tuk­sen yhdes­sä per­heen tai ystä­vien kans­sa. Kii­pe­lit vie­vät sinut samal­la ret­kel­le met­sään ja maa­lais­mil­jöö­seen. Pääs­tyäm­me kii­pe­lis­tä nau­tim­me eväi­tä nuo­tiol­la.
Kii­pe­lei­tä tulee tar­jol­le eri-ikäi­sil­le seik­kai­li­joil­le.
Ensim­mäi­nen kii­pe­lim­me on Hii­den aar­re, jos­sa rat­kais­taan Hii­den aar­re­kam­mion kadon­neen avai­men arvoi­tus­ta. Hii­den aar­re sopii per­heil­le ja noin 7–9 ‑vuo­tiail­le seik­kai­li­joil­le. Seik­kai­lun hin­ta on 60€/ ryh­mä. Ryh­män koko 4–10 henkeä.

Synt­tä­rit

Kii­pe­li sopii mai­nios­ti myös seik­kai­lusynt­tä­rien ohjel­mak­si. Täl­lä het­kel­lä seik­kai­luis­ta tar­jol­la on Hii­den aar­re. Seik­kai­lu kes­tää noin tun­nin, ja kii­pe­lis­tä pääs­tyäm­me  nau­tim­me nuo­tiol­la eväi­tä. Koko­nai­suu­des­saan seik­kai­lusynt­tä­rei­den kes­to on noin kol­me tun­tia.  Voit tuo­da muka­na­si omat tar­jot­ta­vat tai ostaa eväs­pa­ke­tin, johon kuu­lu kak­si nuo­tio­lät­tyä hil­lol­la, mehu ja mak­ka­ra. Hii­den aar­re ‑synt­tä­rit mak­sa­vat hel­mi-maa­lis­kuun ajan 10€/ seik­kai­li­ja. Eväs­pa­ke­tin hin­ta on 4€. 

Voim­me myös jär­jes­tää seik­kai­lun juu­ri Sinun toi­veit­te­si mukaan. 
Tar­joam­me myös poni- ja kep­pa­ri­synt­tä­rei­tä toi­vei­den mukaan.

Van­han ajan maatilapäivä

Maa­ti­la­päi­vän ohjel­maan kuu­luu ympä­ri vuo­den mah­dol­li­suus hoi­taa eläi­miä. Muu­ten ohjel­ma vaih­te­lee vuo­de­nai­ko­jen mukaan. Tou­ko­kuus­sa pää­set kyl­vä­mään pork­ka­naa. Kesä-elo­kuus­sa voit osal­lis­tua hei­nä­tal­koi­siin tai van­han ajan pyyk­ki­päi­vään, tai kokeil­la ker­pun­te­koa. Syys-mar­ras­kuus­saa teh­dään perin­teis­tä aitaa ja jou­lu­kuus­ta maa­lis­kuul­le ollaan savo­tas­sa työ­po­nin kanssa.

Savot­ta-ajoa Iso­jär­ven kan­sal­lis­puis­tos­sa — Hor­se log­ging in Iso­jär­vi Natio­nal Park

Tie­dät­kö, mitä ovat tuk­ki­sak­set, rah­keet tai luok­ki, ja mihin nii­tä on käy­tet­ty? Entä mitä on juon­ta­mi­nen? Tule tutus­tu­maan enti­sa­jan savot­ta-ajoon Iso­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon Here­tyn met­sä­työ­käm­pän ympäristöön.

Savot­ta-ajo on myös oival­li­nen tapa esi­tel­lä kan­sain­vä­li­sil­le mat­kai­li­joil­le sata­vuo­ti­aan Suo­men his­to­ri­aa ja aitoa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria.  Mikä onkaan suo­ma­lai­sem­paa työn his­to­ri­aa kuin met­sä­työ hevo­sel­la. Iso­jär­vel­lä mat­kai­li­ja pää­see kokei­le­maan met­sä­työ­tä itse, tur­val­li­ses­ti poni­koos­sa. Savot­ta-ajo ammen­taa Iso­jär­ven met­sä­työ­his­to­rias­ta.  Se sopii monen ikäi­sil­le mat­kai­li­joil­le, ja sitä voi muo­ka­ta ryh­män tar­pei­ta ja toi­vei­ta vas­taa­vak­si. Savot­ta-ajo sopii mai­nios­ti myös osak­si kou­lu­jen luon­to­ret­kiä Isojärvelle.

Savot­ta-ajoa pää­set kokei­le­maan tapah­tu­mien yhtey­des­sä ja ennal­ta ilmoi­tet­tui­na päi­vi­nä hin­taan 5 euroa / hlö.  Savot­ta-ajoa on tar­jol­la myös tilauk­ses­ta.  Puo­len­tois­ta tun­nin mit­tai­seen savot­ta­pa­ket­tiin kuu­lu­vat ponin hoi­to ja har­jaus, perin­tei­nen työ­val­jas­tus ja noin tun­nin mit­tai­nen savot­ta-ajo. Pake­tin hin­ta on 25 €/ hlö.

Haluat­ko tie­tää enem­män Iso­jär­ven his­to­rias­ta tai tutus­tua  enti­sa­jan met­sä­töi­hin syvem­min?  Muok­kaam­me  ryh­mä­si toi­vei­ta vas­taa­van pake­tin. Tilauk­set ja lisä­tie­dot katima.korpela@gmail.com 040 8363619. 

You are welco­me to try hor­se log­ging with a shet­land­po­ny Mauk­ka in Iso­jär­vi Natio­nal­park. The log­ging lasts 1 ½ hours and inclu­des groo­ming, tra­di­tio­nal har­nes­sing and tim­ber ext­rac­tion. The fee is 25 €/ per­son. For more infor­ma­tion and reser­va­tions, plea­se con­tact katima.korpela@gmail.com. You can also use the reser­va­tion calen­dar below. 

Vuo­den­kier­ron juh­lat — Feasts of the year

Kor­pe­lan tor­pal­la vie­te­tään eri­lai­sia vuo­den­kier­toon liit­ty­viä juh­lia tapah­tu­mien mer­keis­sä. Kekri on van­ha suo­ma­lai­nen syys­juh­la. Kekri­nä juh­lit­tiin sadon­kor­juu­ta ja sii­hen liit­ty­vien töi­den päät­ty­mis­tä. Van­haan aikaan myös vuo­si vaih­tui kekri­nä. Kum­ma­jais­ten kekri on sekoi­tus van­haa ja uut­ta perin­net­tä. Tutus­tut perin­tei­seen kekrin­viet­toon ja suo­ma­lai­siin taruo­len­toi­hin. Lisäk­si pää­set mais­ta­maan perin­tei­siä sadon­kor­juu­herk­ku­ja. Kum­ma­jais­ten jou­kos­sa saat­taa vilah­taa myös uudem­man ajan kummituksia.

Tapa­nin­päi­vä on perin­tei­ses­ti ollut hevos­ten ja hevos­mies­ten päi­vä. Tapa­nin­päi­vää vie­te­tään tie­ten­kin ponia­je­lun mer­keis­sä. Samal­la pää­set tutus­tu­maan van­hoi­hin suo­ma­lai­siin hal­ti­joi­hin, joi­ta myös ton­tuik­si kut­su­taan. Löy­dät­kö sau­na­ton­tun, rii­hi­ton­tun, tal­li­ton­tun ja ait­ta­ton­tun tonttusuunnistuksessa?

Las­kiais­ta vie­te­tään perin­tei­ses­ti mäen­las­kun mer­keis­sä. Las­kiai­sen viet­toon kuu­luu myös tik­ku­pul­lan pais­ta­mi­nen nuo­tiol­la ja ponia­je­lu. Tie­dät­kö muu­ten, mik­si mäkeä las­kies­sa huu­de­taan “pit­kiä pellavia?”

Juhan­nus on täyn­nä tai­kaa. Kor­pe­lan tor­pan juhan­nuk­sen viet­toon kuu­lu­vat juhan­nus­kok­ko, juhan­nus­tai­at, sau­na ja perin­tei­set juhan­nus­päi­vän tans­sit lähei­sel­lä Tal­viais­ten tanssilavalla.

Kor­pe­lan torp­pa celebra­tes  old Fin­nish feasts by orga­nizing events. We try to bring old tra­di­tions to life and mix old and new tra­di­tions toget­her. In Novem­ber we celebra­te Kekri which is an old agricul­tu­ral feast, and an ancient new year.

Tapa­nin­päi­vä is a Fin­nish Boxing day. In Fin­land it has been a day for hor­ses and hor­se­men. The sleigh­ri­de is an essen­tial part of celebra­tion of Tapaninpäivä.

In Fin­land we celebra­te Las­kiai­nen 40 days befo­re Eas­ter. We eat buns with cream and sli­de slopes.

Juhan­nus — the Fin­nish Mid­sum­mer, is full of magic. It is the time when the days are the lon­gest. Bon­fi­re, magic, sau­na and the tra­di­tio­nal Mid­sum­mer dance belong to the Mid­sum­mer of the torppa.

Majoi­tus­ta lähia­lu­eel­la — Accom­mo­da­tion nearby

Iso-Tark­ka­lan maa­seu­tu­mat­kai­lu­ti­la sijait­see kuu­den kilo­met­rin pääs­sä Kor­pe­lan tor­pas­ta. Iso-Tark­ka­la vuo­kraa kah­ta hir­si­mök­kiä ympä­ri vuo­den. Kesäl­lä vuo­krat­ta­vis­sa on myös pie­ni mum­mon­mök­ki. Mök­kien lisäk­si vuo­krat­ta­vis­sa on myös savusau­na ja pal­ju, joko yhdes­sä tai erik­seen. Lisää tie­toa majoi­tuk­ses­ta löy­dät Iso-Tark­ka­lan maa­ti­la­mat­kai­lun sivuil­ta www.iso-tarkkala.fi

Iso-Tark­ka­la is loca­ted 6 km from Kor­pe­lan torp­pa. You are able to rent two log cot­ta­ges all year round. At sum­mer Iso-Tark­ka­la offers also a small cot­ta­ge cal­led Sil­ta­la or a habi­table lake­si­de sau­na to rent. Iso-Tark­ka­la also has a smo­ke sau­na and hot tub, single or toget­her. For more infor­ma­tion, plea­se visit the web site of Iso-Tark­ka­la www.iso-tarkkala.fi

Kor­pe­lan torp­pa tarjoaa

Erä­hen­ki­nen käsi­työ­ret­riit­ti 16.–19.7.2019

Ideois­ta todek­si jär­jes­tää yhteis­työs­sä Kor­pe­lan tor­pan kans­sa erä­hen­ki­sen käsi­työ­ret­rii­tin hei­nä­kuun 16.–19. päi­vä. Ohjel­mas­sa on noki­pai­nan­taa, jou­hi­ko­ru­jen val­mis­tus­ta ja kais­lan­pu­non­taa. Voit osal­lis­tua koko nel­jän päi­vän ajak­si tai vali­ta itsel­le­si sopi­vat päi­vät. Tor­pal­la voi yöpyä vaa­ti­mat­to­mas­ti pir­tis­sä tai omas­sa tel­tas­sa. Lähia­lu­eel­ta löy­tyy myös majoi­tus­mah­dol­li­suus. Kurs­sin aika­na voit ostaa keit­to­lou­naan hin­taan 9€ / hlö. Majoit­tu­jil­le on myös ruu­an­lait­to­mah­dol­li­suus. Ilmoit­tau­tu­mi­set www.ideoistatodeksi.fi

Poni­ker­hot

Kor­pe­lan tor­pal­la jär­jes­te­tään poni­ker­ho kes­ki­viik­koi­sin ja sun­nun­tai­sin maa­lis­kuus­ta tou­ko­kuun lop­puun. Kes­ki­vii­kon ja sun­nun­tain ker­hot ovat nyt täyn­nä, mut­ta lisä­paik­ko­ja voi kysyä puhe­lin­nu­me­ros­ta 040 8363619. Poni­ker­hon hin­ta on 60€/ 10 kertaa. 

Blo­gi

Seu­raa blo­gia osoit­tees­sa http://korpelantorppa.blogspot.fi/

Yhteys­tie­dot

Seu­raa meitä

Snapchat

Fol­low Kor­pe­lan­Torp­pa on Snapchat!

Kor­pe­lan torppa

Y‑tunnus 2831397–3

Kor­pi-Kus­taan tie 71 35420 Talviainen

Kati Kor­pe­la

info@korpelantorppa.fi

040 836 3619

    Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

    [recaptc­ha]