Elä­myk­siä, kurs­se­ja, teat­te­ria

Kor­pe­lan torp­pa

Kor­pe­lan torp­pa sijait­see Ori­ve­del­lä Tal­viais­tai­pa­leen kyläs­sä. Mat­kaa Tam­pe­reel­le on 65 km ja Jyväs­ky­lään 93 km. Vuon­na 1920 raken­ne­tun tor­pan piha­pii­ris­sä ja lähia­lueil­la  jär­jes­te­tään eri­lai­sia kurs­se­ja ja toi­min­taa.

Kor­pe­lan torp­pa is an old farm­house loca­ted in Ori­ve­si, in the vil­la­ge of Tal­viais­tai­pa­le.  It is built in 1920  and sur­roun­ded by beau­ti­ful Fin­nish natu­re.  We offer cour­ses and events rela­ted to han­dic­rafts, well­being and cul­tu­re. The  near­by forests and lakes invi­te you to acti­vi­ties.

Pal­ve­lut — What we offer

Elä­myk­siä — Expe­riences

Satei­nen syys­met­sä, kevät­han­get, kevään ensim­mäi­set per­ho­set ja kui­kan huu­to kesäil­las­sa. Tar­joam­me elä­myk­siä ja ret­kiä lähi­luon­nos­sa.

Feel the peace and qui­et of the forests. We offer you great oppor­tu­ni­ties to explo­re natu­re.

Kurs­se­ja — Cour­ses

Kor­pe­lan tor­pal­la jär­jes­te­tään monen­lai­sia käden­tai­toi­hin, luon­toon ja kult­tuu­riin liit­ty­viä kurs­se­ja ja toi­min­taa.

Kor­pe­lan torp­pa arran­ges cour­ses rela­ted to han­dic­rafts, well­being and cul­tu­re.

Teat­te­ri — Theat­re

Kor­pe­lan tor­pal­la on pie­ni ja tun­nel­mal­li­nen Kor­pe­lan Rii­hi­teat­te­rin näyt­tä­mö, joka val­mis­tau­tuu tule­viin teat­te­rie­si­tyk­siin ja mui­hin näy­tök­siin. Teat­te­ris­ta, musii­kis­ta ja sana­tai­tees­ta voit naut­tia myös luon­non hel­mas­sa.

Theat­re, music, poems — you name it. Kor­pe­lan torp­pa has a litt­le atmosp­he­ric theat­re wai­ting for futu­re. You can also enjoy the arts in natu­re.

Mauk­ka-poni — The shet­land­po­ny Mauk­ka

Mauk­ka

Voit tila­ta pie­nen, mut­ta pip­pu­ri­sen Mauk­ka-ponin tapah­tu­maa­si talu­tus­rat­sas­tuk­seen tai ponia­je­luun.  Ponia­je­lua on tar­jol­la kär­ryil­lä sekä lumi­ti­lan­tees­ta riip­puen reel­lä. Mauk­ka on myös oikea työ­he­vo­nen mini­koos­sa. Mau­kal­la voi kokeil­la  van­han ajan met­sä­työ­ajoa tilauk­ses­ta omas­sa tapah­tu­mas­sa­si.  Hin­ta on 75€ / ensim­mäi­nen tun­ti, seu­raa­vat tun­nit 25€. Emme peri eril­lis­tä kilo­met­ri­ve­loi­tus­ta alle 60 kilo­met­rin mat­kois­ta. Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mil­lai­seen tapah­tu­maan Mauk­ka-ponin haluat. Par­hai­ten tavoi­tat mei­dät säh­kö­pos­til­la katima.korpela@gmail.com, tai 040 8363619.

Our shet­land­po­ny Mauk­ka is an essen­tial part of eve­ryt­hing we do. You can meet Mauk­ka at Kor­pe­lan torp­pa or in Iso­jär­vi Natio­nal Park.

Savot­ta-ajoa Iso­jär­ven kan­sal­lis­puis­tos­sa — Hor­se log­ging in Iso­jär­vi Natio­nal Park

Tie­dät­kö, mitä ovat tuk­ki­sak­set, rah­keet tai luok­ki, ja mihin nii­tä on käy­tet­ty? Entä mitä on juon­ta­mi­nen? Tule tutus­tu­maan enti­sa­jan savot­ta-ajoon Iso­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon Here­tyn met­sä­työ­käm­pän ympä­ris­töön.

Savot­ta-ajo on myös oival­li­nen tapa esi­tel­lä kan­sain­vä­li­sil­le mat­kai­li­joil­le sata­vuo­ti­aan Suo­men his­to­ri­aa ja aitoa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria.  Mikä onkaan suo­ma­lai­sem­paa työn his­to­ri­aa kuin met­sä­työ hevo­sel­la. Iso­jär­vel­lä mat­kai­li­ja pää­see kokei­le­maan met­sä­työ­tä itse, tur­val­li­ses­ti poni­koos­sa. Savot­ta-ajo ammen­taa Iso­jär­ven met­sä­työ­his­to­rias­ta.  Se sopii monen ikäi­sil­le mat­kai­li­joil­le, ja sitä voi muo­ka­ta ryh­män tar­pei­ta ja toi­vei­ta vas­taa­vak­si. Savot­ta-ajo sopii mai­nios­ti myös osak­si kou­lu­jen luon­to­ret­kiä Iso­jär­vel­le.

Savot­ta-ajoa pää­set kokei­le­maan tapah­tu­mien yhtey­des­sä ja ennal­ta ilmoi­tet­tui­na päi­vi­nä hin­taan 5 euroa / hlö.  Savot­ta-ajoa on tar­jol­la myös tilauk­ses­ta.  Puo­len­tois­ta tun­nin mit­tai­seen savot­ta­pa­ket­tiin kuu­lu­vat ponin hoi­to ja har­jaus, perin­tei­nen työ­val­jas­tus ja noin tun­nin mit­tai­nen savot­ta-ajo. Pake­tin hin­ta on 25 €/ hlö.

Haluat­ko tie­tää enem­män Iso­jär­ven his­to­rias­ta tai tutus­tua  enti­sa­jan met­sä­töi­hin syvem­min?  Muok­kaam­me  ryh­mä­si toi­vei­ta vas­taa­van pake­tin. Tilauk­set ja lisä­tie­dot katima.korpela@gmail.com 040 8363619.  Voit myös vara­ta savot­ta­pa­ke­tin alla ole­vas­ta varaus­ka­len­te­ris­ta. Savot­ta­pa­ke­tin voit mak­saa verk­ko­kau­pas­sam­me.

You are welco­me to try hor­se log­ging with a shet­land­po­ny Mauk­ka in Iso­jär­vi Natio­nal­park. The log­ging lasts 1 ½ hours and inclu­des groo­ming, tra­di­tio­nal har­nes­sing and tim­ber ext­rac­tion. The fee is 25 €/ per­son. For more infor­ma­tion and reser­va­tions, plea­se con­tact katima.korpela@gmail.com. You can also use the reser­va­tion calen­dar below. You can pay onli­ne.

Vuo­den­kier­ron juh­lat — Feasts of the year

Kor­pe­lan tor­pal­la vie­te­tään eri­lai­sia vuo­den­kier­toon liit­ty­viä juh­lia tapah­tu­mien mer­keis­sä. Kekri on van­ha suo­ma­lai­nen syys­juh­la. Kekri­nä juh­lit­tiin sadon­kor­juu­ta ja sii­hen liit­ty­vien töi­den päät­ty­mis­tä. Van­haan aikaan myös vuo­si vaih­tui kekri­nä. Kum­ma­jais­ten kekri on sekoi­tus van­haa ja uut­ta perin­net­tä. Tutus­tut perin­tei­seen kekrin­viet­toon ja suo­ma­lai­siin taruo­len­toi­hin. Lisäk­si pää­set mais­ta­maan perin­tei­siä sadon­kor­juu­herk­ku­ja. Kum­ma­jais­ten jou­kos­sa saat­taa vilah­taa myös uudem­man ajan kum­mi­tuk­sia.

Tapa­nin­päi­vä on perin­tei­ses­ti ollut hevos­ten ja hevos­mies­ten päi­vä. Tapa­nin­päi­vää vie­te­tään tie­ten­kin ponia­je­lun mer­keis­sä. Samal­la pää­set tutus­tu­maan van­hoi­hin suo­ma­lai­siin hal­ti­joi­hin, joi­ta myös ton­tuik­si kut­su­taan. Löy­dät­kö sau­na­ton­tun, rii­hi­ton­tun, tal­li­ton­tun ja ait­ta­ton­tun tont­tusuun­nis­tuk­ses­sa?

Las­kiais­ta vie­te­tään perin­tei­ses­ti mäen­las­kun mer­keis­sä. Las­kiai­sen viet­toon kuu­luu myös tik­ku­pul­lan pais­ta­mi­nen nuo­tiol­la ja ponia­je­lu. Tie­dät­kö muu­ten, mik­si mäkeä las­kies­sa huu­de­taan “pit­kiä pel­la­via?”

Juhan­nus on täyn­nä tai­kaa. Kor­pe­lan tor­pan juhan­nuk­sen viet­toon kuu­lu­vat juhan­nus­kok­ko, juhan­nus­tai­at, sau­na ja perin­tei­set juhan­nus­päi­vän tans­sit lähei­sel­lä Tal­viais­ten tans­si­la­val­la.

Kor­pe­lan torp­pa celebra­tes  old Fin­nish feasts by orga­nizing events. We try to bring old tra­di­tions to life and mix old and new tra­di­tions toget­her. In Novem­ber we celebra­te Kekri which is an old agricul­tu­ral feast, and an ancient new year.

Tapa­nin­päi­vä is a Fin­nish Boxing day. In Fin­land it has been a day for hor­ses and hor­se­men. The sleigh­ri­de is an essen­tial part of celebra­tion of Tapa­nin­päi­vä.

In Fin­land we celebra­te Las­kiai­nen 40 days befo­re Eas­ter. We eat buns with cream and sli­de slo­pes.

Juhan­nus — the Fin­nish Mid­sum­mer, is full of magic. It is the time when the days are the lon­gest. Bon­fi­re, magic, sau­na and the tra­di­tio­nal Mid­sum­mer dance belong to the Mid­sum­mer of the torp­pa.

Varaus­ka­len­te­ri

Majoi­tus­ta lähia­lu­eel­la — Accom­mo­da­tion near­by

Iso-Tark­ka­lan maa­seu­tu­mat­kai­lu­ti­la sijait­see kuu­den kilo­met­rin pääs­sä Kor­pe­lan tor­pas­ta. Iso-Tark­ka­la vuo­kraa kah­ta hir­si­mök­kiä ympä­ri vuo­den. Kesäl­lä vuo­krat­ta­vis­sa on myös pie­ni mum­mon­mök­ki. Mök­kien lisäk­si vuo­krat­ta­vis­sa on myös savusau­na ja pal­ju, joko yhdes­sä tai erik­seen. Lisää tie­toa majoi­tuk­ses­ta löy­dät Iso-Tark­ka­lan maa­ti­la­mat­kai­lun sivuil­ta www.iso-tarkkala.fi

Iso-Tark­ka­la is loca­ted 6 km from Kor­pe­lan torp­pa. You are able to rent two log cot­ta­ges all year round. At sum­mer Iso-Tark­ka­la offers also a small cot­ta­ge cal­led Sil­ta­la or a habi­table lake­si­de sau­na to rent. Iso-Tark­ka­la also has a smo­ke sau­na and hot tub, single or toget­her. For more infor­ma­tion, plea­se visit the web site of Iso-Tark­ka­la www.iso-tarkkala.fi

Kor­pe­lan torp­pa tar­jo­aa

Savot­ta­päi­vät 21.1. ja 28.1.2018

Mikä on mot­ti? Se sel­vi­ää kun tulet savot­ta­päi­vil­le Kor­pe­lan tor­pal­le. Savot­ta­päi­vät jär­jes­te­tään kah­te­na peräk­käi­se­nä tam­mi­kuun sun­nun­tai­na 21. 1. ja 28. 1. klo 11–15. Pää­set kokei­le­maan met­sä­työ­ajoa ponil­la ja sahaa­mis­ta perin­tei­sil­lä sahoil­la. Lisäk­si tar­jol­la on pulk­ka­mä­ki. Nuo­tio­pai­kal­la voit naut­tia omia eväi­tä. Savot­ta­päi­vil­le voit tul­la koko per­heen voi­min. Muis­ta ottaa mukaan myös iso­van­hem­mat! Liput 5€/hlö. Alle 3-vuo­ti­aat ilmai­sek­si.  Liput voit ostaa myös verk­ko­kau­pas­tam­me. 

Tor­pan las­kiai­nen 11.2.2018

Las­kiais­sun­nun­tai­na 11.2. klo 12–16 Kor­pe­lan tor­pal­la las­ke­taan mäkeä ja pais­te­taan tik­ku­pul­laa nuo­tiol­la. Lisäk­si ohjel­mas­sa on ponia­je­lua. Mut­ta miten pel­la­va liit­tyy las­kiai­seen?

Päre­kat­to­kurs­si 9.–10.6.2018

Kor­pe­lan tor­pal­la jär­jes­te­tään päre­kat­to­kurs­si 9.–10. 6.2018. Opet­ta­ja­na toi­mii Sep­po Aro. Kurs­sin hin­ta on 60€. Ker­rom­me kurs­sis­ta lisää tal­ven mit­taan.

Verk­ko­kaup­pa

Voit ostaa lip­pu­ja tapah­tu­miin ja mak­saa varauk­sia myös verk­ko­kau­pas­sam­me.

Blo­gi

Seu­raa blo­gia osoit­tees­sa http://korpelantorppa.blogspot.fi/

Yhteys­tie­dot

Seu­raa mei­tä

Snapchat

Fol­low Kor­pe­lan­Torp­pa on Snapc­hat!

Kor­pe­lan torp­pa

Y-tun­nus 2831397–3

Kor­pi-Kus­taan tie 71 35420 Tal­viai­nen

Kati Kor­pe­la

info@korpelantorppa.fi

040 836 3619

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke